Coaches

Head of Coach of the Kickboxing Association

Akalbaev Rashid Ilyasovich

Phone: +99897 441-59-59

Recieption day:

E-mail: uzbka@mail.ru

Head of Coach of the Kickboxing Association in the Professional Division

Anvar Boynazarov

Phone: +99899 898-34-34

Reception days:

Email: anvar.muay@gmail.com

Senior coach of the Kickboxing Association

Tugizbaev Mansur Djuraqulovich

Phone: +99899 402-32-32

Recieption day:

E-mail: mangust_team@mail.ru